پلاتوهنر

نمایش «به گمونم ماه اومده» در بیست و هفتمین جشنواره ی تئاتر فجر مناطق کشور

photo_2022-12-28_10-50-27 photo_2022-12-28_10-50-33 photo_2022-12-28_10-51-37 photo_2022-12-28_10-51-44 photo_2022-12-28_10-51-57 photo_2022-12-28_10-52-46
photo_2022-12-28_10-50-27
photo_2022-12-28_10-50-33
photo_2022-12-28_10-51-37
photo_2022-12-28_10-51-44
photo_2022-12-28_10-51-57
photo_2022-12-28_10-52-46
https://didhonar.ir/?p=6046