پلاتوهنر

“گزارش تصویری نشست خبری فیلم سینمایی “پرونده باز است

_14A2182 _14A2512 _14A2508 _14A2499 _14A2498 _14A2483 _14A2477 _14A2475b _14A2466 _14A2451 _14A2444 _14A2441 _14A2425 _14A2412 _14A2411 _14A2402 _14A2399 _14A2395 _14A2385 _14A2383 _14A2377 _14A2361 _14A2355 _14A2336 _14A2332 _14A2299 _14A2295 _14A2292 _14A2250 _14A2216 _14A2212 _14A2199 _14A2575
_14A2182
_14A2512
_14A2508
_14A2499
_14A2498
_14A2483
_14A2477
_14A2475b
_14A2466
_14A2451
_14A2444
_14A2441
_14A2425
_14A2412
_14A2411
_14A2402
_14A2399
_14A2395
_14A2385
_14A2383
_14A2377
_14A2361
_14A2355
_14A2336
_14A2332
_14A2299
_14A2295
_14A2292
_14A2250
_14A2216
_14A2212
_14A2199
_14A2575

“گزارش تصویری نشست خبری فیلم سینمایی “پرونده باز است

ویژه روز سوم  چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر 

https://didhonar.ir/?p=10287