پلاتوهنر

نگاهی به طراحی در گالری ثالث

نمایشگاه گروهی نگاهی به طراحی تا ۱۴ فروردین ماه در گالری ثالث در معرض تماشا قرار دارد.

گالری ثالث در نشانی تهران، کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره١٤٨ میزبان مخاطبان است.

https://didhonar.ir/?p=44806